TVMB06, Mikrobiologi och immunologi, 6 p, (Microbiology and Immunology)Ämnesgrupp:
Biologi B

Mål:
Den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om mikroorganismer (virus,bakterier, svampar, alger, protozoer), deras morfologi, fysiologi, genetik samt deras roll i naturen. Vidare syftar kursen till att belysa mikroorganismernas samspel med människor och djur. I de praktiska momenten skall grundläggande färdigheter ges i mikrobiologiska tekniker såsom odling, diagnostik och fysiologi. De immunologiska avsnitten skall ge den studerande teoretiska och praktiska kunskaper inom cellulär och molekylär immunologi.

Förkunskaper:
Biologiska system (TFBI15), Cellbiologi (TFBI10) och Biokemi (TFKE25) eller motsvarande kunskaper.

Organisation:
Kursen består av föreläsningar och en laborationskurs som innehåller en seminariedel.

Kursinnehåll:
Mikroorganismers grundläggande struktur och funktion: Mikroorganismernas evolution. Klassificeringskriterier. Taxonomi och fylogeni. Viktiga grupper av mikroorganismer. Livscykler och cellulära reglerprocesser. Celltillväxt och fysiologisk anpassning till olika miljöer. Energimetabolism. Prokaryot genetik: Överföringsmekanismer för DNA. Kontroll- och reglermekanismer på gen- och proteinnivå. Plasmidbiologi. Grundläggande prokaryot genteknik: Prokaryota vektorer. Cellulär klonering. Genbibliotek. Ekologisk mikrobiologi: Mikroorganismernas roll i grundämnens kretslopp, deras roll i naturen och interaktioner med högre djur och växter. Medicinsk mikrobiologi: Patogenicitet och virulens. Infektionsprocessen. Kroppens försvar mot mikroorganismer (yttre och inre infektionsbarriärer). Antimikrobika - verknings- och resistensmekanismer. Tillämpad mikrobiologi: Sterilisering. Hygien. Livsmedelsproduktion. Storskalig odling. Industriell mikrobiologi. Immunologi: Antigen och immunogen. Ospecifik och specifik immunitet. Cellmedierad immunitet. Immunsystemets celler. Komplementsystemet. Poly- och monoklonala antikroppar. Immunglobuliner. Immunologiskt baserade metoder inkluderande medicinska (t ex vaccinering, immunisering) och diagnostiska (t ex ELISA, RIA) tillämpningar.

Kurslitteratur:
Madigan et al., 2002. Brock Biology of the Microorganisms. 10th Ed. Prentice Hall Inc. Laborationskompendie

Examination:
TEN1, Skriftlig tentamen, 3.5 p.
LAB2, En laborationskurs, 2.5 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.