TVCB02, Genteknik och molekylärgenetik, 4 p, (Gene technology and molecular genetics)Ämnesgrupp:
Biologi/Kemi C

Mål:
Kursen skall ge teoretiska och praktiska kunskaper om molekylärgenetiska tekniker och deras användning inom det biomedicinska området. Kursen skall också belysa användningen av databaser med genetisk information.

Förkunskaper:
Biokemi (TFKE25) och Cellbiologi (TFBI10).

Organisation:
Kursen består av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Kursinnehåll:
DNA: Kontroll av genexpression hos eukaryota celler. DNA-skador och reparation. Medicinsk genetik och HUGO-projektet. Genetisk variation, polymorfism och mutation. Cytogenetik. Basala gentekniker: Restriktionsenzymer och RFLP. Separation av nukleinsyror. Immobilisering på membran (Northern och Southern blotting). Inmärkning och hybridisering. Nukleotidsekvensering. Isolering av gener (kloning) och användning av vektorer. PCR. Datoranvändning i molekylär genetiskt arbete (sekvensdatabaser). Tillämpning av gentekniker inom biomedicinen: Sjukdomsdiagnostik, kopplingsanalys, prenataldiagnostik och genetisk rådgivning. Tillämpningar inom rättsmedicinen.

Kurslitteratur:
Alberts B. et al: Molecular Biology of the Cell, Garland Publ. Co., New York and London, 3 ed, 1994. Strachan, Tom & Read, Andrew P.: Human Molecular Genetics, BIOS Scientific Publishers Ltd, Oxford, UK, 2 ed, 1999.

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen, 2 p.
LAB1, En laborationskurs, 1 p.
UPG1, En seminarieuppgift, 1 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.