TSDT48, Elektriska kretsar, 3 p, (Electric Circuits)Ämnesgrupp:
Elektroteknik B

Mål:
Kursen skall lägga grund för vidare studier inom elektrotekniken. Den behandlar huvudsakligen analys av elektriska kretsar bestående av passiva komponenter, men även kretsar innehållande operationsförstärkare behandlas. Kursen avser även att ge kunskaper om de ingående komponenternas egenskaper och om enkla modeller för dessa komponenter.

Förkunskaper:
Analys och linjär algebra.

Påbyggnadskurser:
TSDT78 Signaler och system.

Organisation:
Kursen består av föreläsningar samt lektioner och laborationer i anslutning till dessa.

Kursinnehåll:
Komponenter och nätelement: Passiva komponenter; motstånd, kondensatorer, spolar, dioder. Ideala passiva element; resistanser, kapacitanser, induktanser, ömsesidiga induktanser, dioder. Aktiva element; spänningskällor, strömkällor. Likströmsteori: Elementära samband, serie- och parallellkoppling, strömdelning, spänningsdelning. Sling- och nodanalys, topologi. Nätegenskaper; linjäritet, superposition. Nätförenklingar: tvåpolssatsen, Nortons teorem, stjärn-triangel-transformation. Stationär sinusformad växelström: jw-metoden. Impedanser och admittanser. Ömsesidig induktion. Transformatorn. Effekt. Tekniska tillämpningar; Grundläggande filterteknik. Anpassning. OP-förstärkare. Logaritmiska förstärkningsmått.

Kurslitteratur:
Sune Söderkvist: Kretsteori & Elektronik. Sune Söderkvist: Kretsteori & Elektronik , övningsbok. Lab-PM. Mikael Olofsson, Elektriska kretsar - Föreläsningsmateriel.

Examination:
LAB1, En laborationskurs om åtta timmar, fördelat på tre pass. 0.5 p.
UPG1, Ett antal personliga hemuppgifter. 2.5 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.