TFYY66, Molekyl- och ytfysik, 6 p, (Molecular Physics)Ämnesgrupp:
Fysik C

Mål:
Kurses första del har som mål att göra studenten väl förtrogen med sambanden mellan kvantmekanisk beskrivningar och experimentella bestämmningar av strukturen hos atomer och molekyler. Förstå sambanden mellan mikroskopiska och makroskopiska egenskaper hos materia. Tillämpa molekylfysik på biologiska system: grundläggande fysikaliska principer av fotosyntes. Kursen andra del avser att ge grundläggande kunskap om fasta ytors uppbyggnad, struktur och kemiska-fysikaliska egenskaper. Med fasta ytor avses hårda material (metaller, dielektrika) och mjuka dito (organiska-polymera material och molekylära filmer). Kursen avser också att ge en introduktion i teknologiskt viktiga processer inom svensk industri och näringsliv, där ytors fysikaliska-kemiska-biologiska egenskaper spelar en viktig roll.

Förkunskaper:
TAMS19 Matematisk statistik, TFFM51 Fysikaliska principer, TFYY55 Fysik, TFKE03 Allmän kemi och TFKE08 Fysikalisk kemi.

Påbyggnadskurser:
Profilkurser

Organisation:
Kursen är uppdelad i två delar (se nedan) med olika lärare och olika kursböcker. Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektioner

Kursinnehåll:
Kursens första del behandlar den grundläggande kvantmekaniken för den teoretiska beskrivningen av atomära och molekylära strukturer.
* Experimentella tekniker för bestämning av molekylära strukturer: vibrations, elektron och resonans spektroskopier.
* Samband mellan mikroskopiska och makroskopiska egenskaper hos materia: Grundläggande koncepter inom statistisk termodynamik.
* Molekylfysik i biologiska system: Grundläggande principer i fotokemi med applikation till fotosyntesen. Kursens andra del kommer att presenteras i tre block. Block I. Hårda material och ytor
* Struktur hos ytor.
* Ytkemisk bindning, fysisorption, kemisorption.
* Adsorption, adsorptionskinetik och isotermer.
* Reaktioner på ytor, heterogen-homogen katalys.
* Analysmetoder (LEED, XPS, IR, etc) Block II. Mjuka material (Ytkemi-ytbiologi),
* Organiska material och molekylära filmer, struktur, egenskaper.
* Preparationsmetodik, termodynamiskt-kinetiskt kontrollerade processer.
* Krafter och interaktioner mellan ytor och molekylära system.
* Membranlika strukturer, molekylär igenkänning och sensorer Block III innefattar en seminarieserie "Industriellt och teknologiskt viktiga processer", t ex katalys, nanoteknologi, korrosion, flotation, organisk syntes och sensorer på ytor.

Kurslitteratur:
Atkins, P.W. 1994: Physical Chemistry, 6th ed. Oxford University Press Sufaces, G. Attard och C. Barnes, Oxford Chemistry Primers, Oxford

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen på molekylfysikdelen, 3 p.
TEN2, En skriftlig tentamen på ytfysikdelen, 3 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.