TFTB26, Projekt bioinformatik, 5 p (Project Bioinformatics)

(Av en slump hittade jag kursbeskrivningen för denna kurs 10 år efter jag läste den, visserligen för 2007 års upplaga av kursen (jag läste den någon gång under 2004-2005 har jag för mig).)

År: 2007

Ämnesgrupp: Teknisk biologi:D

Mål: Genom projektet skall den studerande visa att de inom profilen inhämtade kunskaperna kan tillämpas på en given uppgift. Detta skall ge träning i att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete samt förmedla kontakt med forsknings- och utvecklingsarbete.

Förkunskaper: TFKE25 Biokemi, TFBI10 Cellbiologi, TVMB06 Mikrobiologi med immunologi, TVCB02 Genteknik och molekylärgenetik eller motsvarande kurser.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Organisation: Uppgiften väljs i samråd med en handledare och skall baseras på kunskaper från genomgångna kurser. Arbetet skall bedrivas självständigt med stöd av individuell handledning.

Kursinnehåll: Ett självständigt arbete inom profilblockets ämnesområde genomförs med ledning och stöd av en handledare med nära koppling till aktuella forskningsprojekt. Både teoretiska och praktiska moment ingår.

Kurslitteratur: Avgöres individuellt efter samråd mellan handledare och den studerande. Aktuell vetenskaplig litteratur. Metodhandböcker.

Examination:
PRA1, Projektet skall muntligt och skriftligt redovisas på ett seminarium med opponent. (U,G) 5 pTillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.