TFKE30, Analytisk kemi, 4 p, (Analytical Chemistry)Ämnesgrupp:
Kemi C

Mål:
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om moderna instrumentella analystekniker samt att ge en inblick i hur dessa kan användas för identifiering och kvantifiering av grundämnen och kemiska föreningar efter upparbetning av prover från komplexa miljöer.

Förkunskaper:
TFKE03 Allmän kemi, TFKE08 Fysikalisk kemi, TFKE15 Organisk kemi.

Organisation:
Kursen består av föreläsningar, laborationer och laborationsseminarium.

Kursinnehåll:
Teori för kromatografisk separation. Gaskromatografi (GC) omfattande injektion, separation och detektion. Vätskekromatografiska (LC) metoder såsom separation med "straight phase", "reversed phase", gelfiltrering och jonbytes kromatografi. Kapillärelektrofores. Mass-spektrometri (MS), manuell och datorstödd tolkning av mass-spektra, kombinationer av kromatografisk separation och mass-spektrometri (GC-MS och LC-MS). Molekylär absorptionsspektrometri (UV-spektrofotometri). Molekylär fluorescens (spektrofluorometri). Atomär absorptionsspektrometri (AAS) med låga och ugn. Plasmametoder för atomär analys (ICP och ICP-MS). Spårämnesanalys innefattande upparbetning och koncentrering av prover före den instrumentella analysen.

Kurslitteratur:
Harris D.C., Quantitative Chemical Analysis, 6:th ed., Freeman, 2003

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen, 2 p.
LAB1, En laborationskurs, 2 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.