TFKE25, Biokemi, 5 p, (Biochemistry)Ämnesgrupp:
Kemi B

Mål:
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom följande områden inom biokemin: Proteiners struktur och funktion, enzymologi, ämnes- och energimetabolism, nukleinsyrors struktur och funktion och molekylär genetik. Laborationsdelen avser att ge basala färdigheter i biokemisk laboratorieteknik och belysa olika teoretiska avsnitt.

Förkunskaper:
TFKE03 Allmän kemi, TFKE08 Fysikalisk kemi och TFKE15 Organisk kemi.

Påbyggnadskurser:
TFBI10 Cellbiologi

Organisation:
Teorin presenteras huvudsakligen på föreläsningar. Vidare genomgås teoretiska och praktiska frågeställningar för laborationerna. Problemlösning och studier av molekylmodeller sker även. I laborationerna ingår delar som belyser olika teoretiska moment och som ger förtrogenhet med biokemisk experimentell metodik och utrustning. Laborationsresultaten presenteras och diskuteras i skriftliga rapporter.

Kursinnehåll:
Under teoridelen behandlas moment som cellens uppbyggnad, biomolekylers struktur och funktion. Proteiner: Separationsmetoder, primär-, sekundär-, tertiär- och kvartärstruktur, proteinveckning, strukturbestämningsmetoder, protein engineering, modellering. Enzymer: enzymkatalys, karaktärisering av aktiva ytan, enzymkinetik med inhibering, modifiering (kemisk, riktad mutagenes), enzymmekanismer. Metabolism: Bioenergetik, energimetabolism, lipidmetabolism, glykolysen, citronsyracykeln, oxidativ fosforylering, reglering, glukoneogenes. Molekylär genetik: Nukleinsyror, replikation, transkription, translation, genteknik. På laborationskursen behandlas moment som proteinrening: Utfällning, centrifugering, affinitetskromatografi, SDS-polyakrylamidgellelektrofores, enzymkinetik, elektrontransporten i andningskedjan.

Kurslitteratur:
Berg,Tymoczko & Stryer: Biochemistry 5th edition, Laborationskompendier

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen, 3 p.
LAB1, En laborationskurs, 2 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.