TFKE15, Organisk kemi, 4 p, (Organic Chemistry)Ämnesgrupp:
Kemi B

Mål:
Kursen avser att ge den studerande grundläggande kunskaper i organisk kemi som erfordras för studier i biokemi, andra naturvetenskapligt tekniskt inriktade områden och fortsatta studier inom organisk kemi.

Förkunskaper:
TFKE03 Allmän kemi, TFKE08 Fysikalisk kemi

Påbyggnadskurser:
TFKE25 Biokemi.

Organisation:
Teorin presenteras huvudsakligen på föreläsningar. På lektioner övas problemlösning, främst med inriktning på reaktionsmekanismer. I laborationerna ingår organiska reaktioner och synteser kopplade till teorin.

Kursinnehåll:
Funktionella grupper, nomenklatur och stereokemi. Vidare kemiska reaktioner, såsom substitution, elimination, addition, oxidation och reduktion, med avseende på olika funktionella grupper i form av reaktionsmekanismer, reaktiva intermediärer, energiprofiler och kinetik.Organisk spektroskopi med avseende på IR och NMR studeras.

Kurslitteratur:
Solomons and Fryhle: Organic Chemistry. Kompendium och laborationsmaterial från institutionen.

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen, 3 p.
LAB1, En laborationskurs, 1 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.