TFKE08, Fysikalisk kemi, 5 p, (Physical Chemistry)Ämnesgrupp:
Kemi B

Mål:
Kursen syftar till att göra den studerande väl förtrogen med grundläggande fysikalisk kemi - såväl teoretiskt som praktiskt på laboratoriet - och därmed ge en god grund för fortsatta studier i kemi och biologi. Laborationerna har som syfte att belysa teorin och ge den studerande färdigheter i grundläggande fysikalisk-kemisk laboratorieteknik.

Förkunskaper:
TFKE03 Allmän Kemi

Påbyggnadskurser:
TFKE15 Organisk Kemi, TFKE25 Biokemi och TFKE30 Analytisk Kemi.

Organisation:
De dominerande undervisningsformerna är föreläsningar och laborationer. Dessutom förekommer lektioner, som omfattar problemlösning med anknytning till vissa delar av teorin, som presenteras på föreläsningarna.

Kursinnehåll:
Teori: Ideala och van der Waals gaser. Intermolekylära krafter. Kemisk termodynamik: första, andra och tredje huvudsatserna, entalpi och kemiska reaktioner, entropi och spontana processer, Gibbs fria energi. Egenskaper hos lösningar, t ex kolligativa egenskaper. Fasjämvikter. Kemisk jämvikt och dess variation med yttre variabler. Elektrokemi: elektrokemiska celler, anknytning till termodynamiken, elektrolys. Pourbaix-diagram. Reaktionskinetik: hastighetsekvationer och reaktionsmekanismer. Övergångsmetaller: Egenskaper, förekomst och komplexjämvikter. Ligandfältteori och spektroskopi. Laborationer: Termokemi, fasjämvikter, kinetik, elektrokemi och komplexkemi.

Kurslitteratur:
Atkins, P.W. och Jones, L. Chemical Principles, The Quest for Insight, Freeman & Co. New York 1999, valda delar.

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen, 3.5 p. LAB1, En laborationskurs, 1.5 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.