TFKE03, Allmän kemi, 4 p, (General chemistry)Ämnesgrupp:
Kemi B

Mål:
Tillsammans med kursen Fysikalisk kemi syftar kursen Allmän kemi till att ge en bred teoretisk bas för fortsatta studier inom organisk kemi, biokemi och analytisk kemi.

Förkunskaper:
-

Organisation:
Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Kursinnehåll:
Det kemiska språket: namn, formler och reaktionsformler. Olika typer av kemiska reaktioner. Molbegreppet. Stökiometriska beräkningar. Atomernas byggnad, atomorbitaler, periodiska systemet. Kemiska bindning: jonbindning och kovalent bindning. Molekyler: bindningsteori, strukturformler, geometri, intermolekylära krafter. Vätskor och fasta ämnen: strukturer och egenskaper. Lösningskemi (kemiska jämvikter): syror och baser, buffertlösningar, syrabastitrering, löslighets- och komplexjämvikter, jämviktsberäkningar. Deskriptiv oorganisk kemi: s- och p-blockens grundämnen och kemiska föreningar (en översikt). Kemins betydelse för moderna material. Laborationerna omfattar bl.a. redoxtitrering, syrabastitrering, syrabasjämvikter, atomär spektrometri och oorganisk syntes.

Kurslitteratur:
Atkins P. och Jones L.: Chemical Principles - The Quest for Insight, W.H. Freeman and Company, New York

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen, 2.5 p.
LAB1, En laborationskurs med ett skriftligt förhör (dugga). 1.5 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.