TFFM51, Fysikaliska principer, TB, 3.5 p, (Principles of Physics)Ämnesgrupp:
Fysik B

Mål:
Kursen ger en orientering om högskolefysik där tonvikten ligger på grundläggande samband och begrepp. Ett syfte är att visa hur vi med enkla grundtankar förmår förklara fenomen inom vitt skilda områden. Ett annat är att understryka begreppens betydelse för vårt tänkande och att presentera dem på ett tidigt stadium så att de hinner mogna till dess de återkommer i senare kurser. Kursen visar också på behovet av matematiska verktyg. Laborationsdelen belyser vad som är väsentligt för att skapa god fysik; fantasi för att framkasta hypoteser, experimentell teknik för att testa, förmåga att finna ett språk (finna begrepp) som ger en enkel beskrivning. Stor vikt läggs vid förmågan att skriftligt redovisa sina resultat och att kritiskt bedöma det egna arbetets giltighet.

Förkunskaper:
-

Organisation:
Kursen består av en laborativ och en teoretisk del. Laborationsdelen inleds med 6h föreläsning som följs av 4 laborationstillfällen om vardera 4h. Den teoretiska delen omfattar 36h föreläsning samt 10h handledningar i halvklass. Kursen pågår under hela höstterminen.

Kursinnehåll:
Teoridelen ger orientering om både klassisk och modern fysik. Inom den klassiska fysiken berörs elektromagnetism, mekanik, vågrörelselära, termodynamik och statistisk fysik. Termodynamiken baseras på begreppen mikro- och makrotillstånd. Den moderna fysiken inleds med ett idéhistoriskt och ett filosofiskt perspektiv på kvantmekaniken. Därefter orienteras om svartkroppsstrålning, jordens energibalans och växthuseffekten. Lösningar till Schrödingerekvationen illustrerar energikvantisering, tunneleffekt och kvantmekaniska förväntansvärden. Fysikaliska storheter representeras av kvantmekaniska operatorer. Bose-Einstein statistiken låter oss se Plancks beskrivning av svartkroppen på ett nytt sätt. Laborationsdelen omfattar experimentell problemlösning och behandlar enkla mekaniska system.

Kurslitteratur:
Kompendiet Fysikaliska principer, Lars Alfred Engström. Experimentell Problemlösning, Bengt Sandell.

Examination:
TEN1, Teoridelen avslutas med en skriftlig tentamen, 2.5 p.
LAB1, I laborationskursen sker en kontinuerlig examination, 1 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.