TFBI10, Cellbiologi, 5 p, (Cell Biology)Ämnesgrupp:
Biologi B

Mål:
Biologi från ett cellbiologiskt perspektiv. Kursen är en direkt fortsättning på biokemikursen. Den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om pro- och eukaryta cellers struktur och funktion samt grundläggande experimentella metoder inom cellbiologin. Kursen avser vidare att ge introduktion i cell- och mikrobiologiskt arbetssätt samt sterilteknik.

Förkunskaper:
Grundläggande kurser i biologi och biokemi.

Påbyggnadskurser:
-

Organisation:
Kursen består av föreläsningar, laborationer och litteraturseminarier.

Kursinnehåll:
Den eukaryota cellens principiella uppbyggnad: Organeller, membranstrukturer, DNAts organisation, övriga cellkomponenter. Mitokondrier och Kloroplaster. Plasmamembranet: Uppbyggnad, struktur, transportmekanismer över membran, metoder att studera membran. Kompartmentering: Cytoplasma, endoplasmatiskt nätverk, golgiapparat, peroxisomer och lysosomer. Särdrag hos växtcellen. Fotosyntes och glukoneogenes. Kontrollsystem på cellulär nivå. Evolution på molekylär och cellulär nivå. Cellulär kommunikation. Cytoskelett. Cellmotilitet samt endo- och exocytos. Cellkärnan, celldelning, tillväxtmodeller och differentierade celler. Prokaryota cellers uppbyggnad och funktion. Grundläggande mikroskopi. Odlingstekniker för celler.

Kurslitteratur:
Alberts et al; Molecular Biology of the Cell, 4:e ed, 2002

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen., 3 p.
LAB1, En laborationskurs., 2 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.