TDDB22, Programmering I, grundkurs, 5 p, (Introduction to Programming)Ämnesgrupp:
Datalogi B

Mål:
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om programmering och programutvecklingsmetodik. Förutom detta skall deltagaren få förståelse för hur datorer och datorsystem fungerar, både maskin- och programvarumässigt, inom tekniska problemområden. Insikt i funktionen av systemprogram som användare kommer i kontakt med. Kursen skall också ge insikter i hur det är att arbeta i ett litet programmeringsprojekt och vilka problem som då kan uppstå.

Förkunskaper:
-

Påbyggnadskurser:
TDDB32 Objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer

Organisation:
Kursen pågår under hela vårterminen. Första perioden - Föreläsningarna omfattar en genomgång av det imperativa språket Ada. Lektionerna används till förberedelser inför laborationerna samt övningar i programmering. På laborationerna övas handhavande av en dators styrspråk och systemprogramvara såsom kompilering, länkning och textredigering. Lösning av programmeringsuppgifter. Andra perioden - Föreläsningar, lektioner och laborationer ägnas åt en liten projektuppgift. Kursen kräver en stor egen arbetsinsats (hemarbetstid) utöver den schemalagda undervisningen.

Kursinnehåll:
Handhavande av datorsystem - Genomgång av det fönstersystem som används på IDA, Unix, editorn Emacs. Genomgång av hanteringen av arbetsstationer och utskriftsenheter. Programmering - Introduktion till programmering och olika programmeringsspråk. Handhavande av systemprogramvara såsom kompilator och länkare. Specifikt i Ada: språkets element, datatyper, deklarationer, uttryck, satser, underprogram, in- och utmatning, programstrukturering. Paket. Datastrukturer såsom fält, poster, filer och pekare. En mindre projektuppgift.

Kurslitteratur:
Lista över kurslitteratur finns på kurshemsidan: http://www.ida.liu.se/~TDDB22/

Examination:
DAT1, Datortentamen, 3 p.
LABA, Laborationskurs inklusive skriftlig dokumentation av en större programmeringsuppgift, 2 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.