TBME45, Systemfysiologi, 4 p, (Systems Physiology)Ämnesgrupp:
Medicinsk teknik C

Mål:
Ge grundläggande kunskaper om systemfysiologi inom humanmedicinen utgående från ett tekniskt betraktelsesätt. Vidare vill vi ge kunskaper om hur fysiologiska processer skall kunna studeras med hjälp av mätningar och matematiska modeller, väsentliga för utvecklandet av ny fysiologisk kunskap. Kursens mål är inte i första hand att vara fysiologiskt heltäckande utan att djupare studera systemfysiologiska koncept inom några utvalda medicinska områden. Kursen är tänkt att komplettera de tidigare cell- och molekylärbiologiska kurserna med fysiologi på systemnivå. Den skall ge kännedom om medicin och medicinsk terminologi och ge de kunskaper som krävs för att binda ihop fysiologi på cellnivå med medicinsk systemfysiologi på makroskopisk nivå. Denna kunskap bör exempelvis vara mycket väsentlig för de som kommer att vara yrkesverksamma inom läkemedelsindustrinutveckla fysiologisk kunskap. Kursens mål är inte i första hand att vara fysiologiskt heltäckande utan att djupare studera systemfysiologiska koncept inom några utvalda medicinska områden. Kursen är tänkt att komplettera cell- och molekylärbiologiska kurserna med fysiologi på systemnivå. Den skall ge kännedom om medicinsk terminologi och ge de kunskaper som krävs för att binda ihop fysiologi på cellnivå med medicinsk systemfysiologi på makroskopisk nivå. Denna kunskap bör vara mycket väsentlig för de som kommer att vara yrkesverksamma inom läkemedelsindustrin.

Förkunskaper:
TFBI10 Cellbiologi, TSDT48 Elektriska kretsar

Organisation:
Kursen ges i form av föreläsningar och laborationer.

Kursinnehåll:
Systemfysiologi som koncept: Ingenjörsmässigt betraktelsesätt, Modellbeskrivning, Datorsimulering, Observationer i form av mätningar. Neurofysiologi: Nervsystemets anatomi, Membranpotentialer, Nervimpuls, Synaptisk transmission, Muskelfysiologi, Central motorisk kontroll. Sinnesfysiologi: Balanssinnet, Hörsel, Synsinnet. Cirkulationsfysiologi: Basal anatomi och fysiologi, Blodet som fluid, Strömningslära, Hjärtat som pump, Perifer cirkulation, Blodtrycksreglering. Fysiologisk mätteknik: Tryckmätning, Ultraljudsteknik, Pulsoxymetri, blodgasmätning, Cardiac outputmätning. Funktionen hos andningsvägarna: Alveolärutbyte, Gasfysik, Lungventilation, Andningsreglering, Andningsfysiologiska mätningar, Mätning av lungvolymer. Utsöndringsorganens funktion: Njurfysiologi, Funktionen hos nedre urinvägarna, Modeller av flödet i urinvägarna, Mätteknik. Hudfysiologi: Basal hudanatomi och fysiologi, Värmereglering, Mätmetoder för bedömning av huden. Laborationer: Neuro- och cirkulationsfysiologi på groda, Respirationsfysiologi.

Kurslitteratur:
Tortora GJ, Grabowski SR: Principles of Anatomy and Physiology, Harper Collins, 2000. Kompendium IMT

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen, 3 p.
LAB1, Godkända laborationer, 1 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.