TATM91, Tillämpad matematik, 3.5 p, (Applied Mathematics)Ämnesgrupp:
Matematik D

Mål:
I kursen sätts de matematiska teorierna och metoderna in i större sammanhang. Deltagaren uppmuntras att utnyttja sina kunskaper från alla tidigare kurser.

Förkunskaper:
De obligatoriska matematikkurserna på Y-programmet eller motsvarande. För en del problem är kunskap om något programeringsspråk en tillgång.

Påbyggnadskurser:
-

Organisation:
Eget arbete i samråd med handledaren.

Kursinnehåll:
Kursen i tillämpad matematik är en projektkurs, vilket innebär att deltagarna skall gripa sig an, och bearbeta, ett problem. Problemen (som har olika handledare) väljes ur en pott som varierar något från år till år, men allmänt kan sägas att problemen kan variera från förhållandevis rent matematiska till mer tillämpade problem, till exempel problem hämtade från numerisk analys. Egna problem kan föreslås.Kursen förutsätter mycket eget arbete med det valda problemet. Kursen är ej schemalagd utan kursdeltagarna förväntas under större delen av läsperioden arbeta självständigt, givetvis med stöd från och i samråd med sina respektive handledare.

Kurslitteratur:
Olika beroende på vilket projekt som väljs. Söks lämpligen på biblioteket eller via Internet.

Examination:
PRA1, Redovisning av eget projekt. Närvaro vid övriga projektseminarier, 3.5 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.