NMXD20, Examensarbete, 20 p, (Final Thesis)Ämnesgrupp:
Matematik D

Mål:
Målet är att · ge fördjupade kunskaper inom det matematiska ämnesområdet · ge erfarenhet av självständigt matematiskt arbete · utveckla förmågan att redovisa kunskaper och uppnådda resultat i skriftlig form.

Förkunskaper:
För att få påbörja det avslutande examensarbetet om 20 poäng för magisterexamen skall den studerande ha godkänts i kurser om minst 110 poäng, varav minst 75 poäng skall ligga inom huvudämnet matematik. Speciellt skall följande kurser, eller motsvarande, vara godkända: Algebra, 5p, Linjär algebra, 5p, Matematisk analys I och II, 20p, Linjär analys, 5p, Komplex analys, 5p samt kurser om minst 20 poäng sammanlagt på B-nivå inom matematisk statistik, optimeringslära eller numerisk analys. Dessutom krävs godkända kurser om 10 poäng sammanlagt på C/D-nivå i matematik, matematisk statistik, optimeringslära eller numerisk analys. Fördjupade studier utöver villkoren ovan kan krävas beroende på examensarbetets inriktning.

Påbyggnadskurser:
-

Organisation:
Kursen utgörs av ett självständigt arbete. För varje studerande utses en handledare och en examinator. Examinator skall vara lärare vid matematiska institutionen. Arbetets uppläggning beskrivs i en skriftlig arbetsplan, som skall godkännas av examinator. Arbetet redovisas i en skriftlig rapport och muntligt vid ett seminarium.

Kursinnehåll:
Bestäms individuellt för varje studerande i samråd med handledare och examinator.

Kurslitteratur:
Bestäms individuellt.

Examination:
EXAR, Skriftlig och muntlig framläggning, 20 p.
OPPO, Opponering, 0 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.