HL0010, Litteraturvetenskap A, (Literature)Ämnesgrupp:
Humaniora A

Mål:

Utbildningens syfte och mål är att främja den personliga tillägnelsen av skönlitteratur och att uppöva förmågan att analysera skönlitterära texter och att sätta in dessa i ett större sammanhang. Utbildningen syftar också till att ge en grundläggande orientering i litteraturvetenskapens teorier och metoder.

Förkunskaper:

B.1 Svenska: kurs B el Svenska som andra språk kurs B el 3 åk HSENT el etapp3. Historia: kurs A el 3 åk HSN el 2 åk ET N (med alternativt ämne) MuSoEp el etapp 2. Samhällskunskap: kurs A el 2 åk från tvåårig linje el minst 2 åk från treårig linje el etapp 2

Undantag görs från Historia kurs A och Samhällskunskap kurs A.

Påbyggnadskurser:

-

Organisation:

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Därtill kan komma exkursioner samt individuella uppgifter att redovisas muntligt och/eller skriftligt. All undervisning är obligatorisk. Tillstånd kan beviljas till individuell, undervisningsfri studiegång inom en eller flera delkurser om särskilda skäl föreligger. Examinationen ges då en mer krävande utformning i form av uppsats över förelagt ämne, förutom tentamen.

Kursinnehåll:

Kursen omfattar 20 poäng och består av följande delkurser:
*Delkurs A1 Introduktion till litteraturstudiet, 3 p Litteraturvetenskapens grundbegrepp presenteras översiktligt samt tillämpas på några dikter, prosatexter och ett drama.
*Delkurs A 2. Antik och medeltid, 7p Valda texter från Homeros fram till renässansen studeras och analyseras, och studenterna orienteras om texternas bakgrund.
*Delkurs A 3. Från renässansen t o m förromantiken, 7 p: Valda texter från renässansen fram till ca 1800 studeras. Se för övrigt under A 2.
*Delkurs A 4. Barn- och ungdomslitteratur, 3 p Delkursen omfattar en orientering om barn- och ungdomslitteraturens historiska utveckling samt om den aktuella barn- och ungdomslitteraturen, främst tonåringars läsning.

Kurslitteratur:

Litteraturlista finns på institutionen.

Examination:

TEN1, 3 poäng, Skriftlig tentamen
TEN2, 7 poäng, Skriftlig tentamen
TEN3, 7 poäng, Skriftlig tentamen
TEN4, 3 poäng, Skriftlig tentamen

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.