3C4350, Miljöskyddsteknik, 5p.En distanskurs i tekniskt miljöskydd.

Mål
Kursen skall ge fördjupad kunskap och och förståelse för olika tekniska åtgärder som kan vidtas för att förhindra eller reucera utsläpp av olika föroreningar till luft, vatten och mark samt ge kunskaper om hantering av olika typer av avfall. Kursen skall också ge kunskaper om faktorer som påverkar val av olika tekniska lösningar. Kursen är starkt inriktad mot industriellt miljöskydd/miljöskyddsteknik.

Kursinnehåll
* Vattenhantering och vattenreningsteknik: Reningsåtgärder; processinterna lösningar (systemslutning, återanvändning etc.) och externa efter typ av vattenföroreningar. Utvecklingstendenser. Diskussioner av faktorer för val av tekniska lösningar.
* Luftvård och gasreningsteknik: Reningsåtgärder; interna, (processförändringar, andra råvaror etc,) och externa (reningssteg för avskiljning av stoft resp gasformiga föroreningar). Utvecklingstendenser inom reningstekniken. Diskussioner av faktorer för val av tekniska lösningar.
* Avfallshantering: Avfallsstrategier. Processinterna
* Systemsyn inom miljöskyddsarbetet.

Examination
För godkänt betyg erfordras godkända examinationsuppgifter: ÖVN1 övningsuppgift 1 (ÖVN1; 0,5p), Övningsuppgift 2 (ÖVN2; 1,0p), Övningsuppgift 3 (ÖVN3; 1,0p) samt övningsuppgift 4 (ÖVN4; 2,5p).

Kurslitteratur
* Persson, P.O. 2005. Miljöskyddsteknik – strategier och teknik för ett hållbart miljöskydd, Industriell ekologi, KTH.
* CD-skiva med ett stort antal OH-bilder, fotografier, och filmsekvenser som beskriver miljötekniska lösningar. (Persson, P.O. Industriell Ekolog1, KTH 2005)

Påbyggnad:
3C1350 Avfallshantering fk 4p, 3C1343 Miljöskyddsteknik fk II 6p.

Kursens hemsida:
3C4350, Miljöskyddsteknik, 5p.

Kursansvarig:
Per Olof Persson, Industriell ekologi, Instutitionen för Kemiteknik, KTH.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.